Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Ξανά δωδεκαθέσιο το Δημοτικό Σχολείο Αστακού.Το Δημοτικό Σχολείο Αστακού μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, από τη νέα σχολική χρονιά 2011-2012, γίνεται ξανά δωδεκαθέσιο.


Δείτε την απόφαση...

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση και Προαγωγή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/1991 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).
δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ε) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α΄) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ»

2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 τ.Β΄ / 08-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Την αριθμ. 2672 (Φ.Ε.Κ. 2408 τ.Β΄ / 03-12-2009) κοινή απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 43.571,32 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 130.713,96 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων.
Η εκ 43.571,32 Ευρώ (17.923,92 Ευρώ επίδομα θέσης και 25.647,40 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ( Ε.Φ. 19-210, ΚΑΕ 0227 ).
Η εκ 130.713,96 Ευρώ (53.771,76 Ευρώ επίδομα θέσης και 76.942,20 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.
Η εκ 58.000,00 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2011 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 174.000,00 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 174.000,00 Ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του και εποπτικού υλικού.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 6.771 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 20.314,62 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις Νηπιαγωγείων, ενώ για τις προαγωγές δεν προκαλείται δαπάνη.
Η εκ 6.771 Ευρώ ( 1.927,12 Ευρώ επίδομα θέσης και 4.844,32 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ( Ε.Φ. 19-210, ΚΑΕ 0227 ).
Η εκ 20.314,62 Ευρώ (5.781,36 Ευρώ επίδομα θέσης και 14.532,96 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.
Η εκ 20.400,00 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2011 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 61.200,00 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 51000,00 Ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του και εποπτικού υλικού.

Αποφασίζουμε

Β) Προάγονται από το σχολικό έτος 2011-2012 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

41

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Σ. Αστακού από 10/Θ σε 12/Θ

Αστακός News

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου